Εταιρική Σύνθεση

Η καταστατική διαχείριση της Εταιρείας και οι πράξεις διαχείρισης αυτής έχουν ανατεθεί στον κ Πέτρο Αλίμπαλη ο οποίος ενεργεί τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.