Οικονομικά Στοιχεία

Στην παρούσα ενότητα αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες συντάσσονται βασιζόμενες στην κείμενη νομοθεσία που διέπει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.