Οργανόγραμμα

Η οργάνωση της εταιρείας βασίστηκε στο ακόλουθο σχήμα: Διοίκηση, Οικονομικός Τομέας, Εμπορικός Τομέας και Επιχειρησιακός τομέας.

Μεταξύ των ατόμων που απαρτίζουν το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, δημιουργούνται σχέσεις ιεραρχικής κλίμακας κάθετης κατάταξης.

Ακολούθως παρουσιάζεται το επίσημο οργανόγραμμα της επιχείρησης..